Get Adobe Flash player

Birželio 22 d. Gimnazijoje vyko Mokytojų tarybos posėdis. Jame buvo pristatyta išsami veiklos kokybės įsivertinimo rodiklio ,,Veikimas kartu" giluminio vertinimo ataskaita ir pritarta rodiklio įvertinimui 3 lygiu, aptarta lyginamoji dvejų pastarųjų mokslo metų pažangumo ir lankomumo analizė, mokinių ugdymo(si) pasiekimų klausimai, veiklos ir ugdymo planų 2017–2018 mokslo metams projektai, pritarta darbo grupės parengtam kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašui, diskutuota kitais klausimais.
Posėdyje dalyvavo ir jį apibendrino mokyklos kuratorė, Prienų r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė Virginija Zujienė.
Gimnazijos bendruomenei įprastas metų ratas apsisuko. Ačiū mokytojams už nuoširdų ir kantrų kasdienį darbą!

augti

Nėra paveikslėlių