Get Adobe Flash player

                          

Specialusis pedagogas

Tikslas:

  • teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padedant įgyti bei  tobulinti  kompetencijas.

Uždaviniai:

  • Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti.
  • Teikti mokytojams rekomendacijas rengiant pritaikytas/individualizuotas programas.
  • Sudaryti palankias ugdymosi sąlygas, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
  • Bendradarbiauti su ugdymo proceso dalyviais: klasių ir dalykų mokytojais, kitais švietimo pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, aptariant vaiko mokymosi sunkumus, pasiekimus.

Specialiojo pedagogo funkcijos: 

1. Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems negalių, sutrikimų, ugdymo(si) sunkumų, kai ją skiria Mokyklos vaiko gerovės komisija ir pedagoginė psichologinė tarnyba, įvertinusi raidos sutrikimą ir specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

2. Vesti individualias (1 mokinys), pogrupines (2 – 4 mokiniai) ir grupines (5 – 8 mokiniai) specialiąsias pratybas, kurių metu specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams padedama įsisavinti ugdymo turinį ir lavinamos jų sutrikusios funkcijos, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymo(si) galimybes, mokymosi ypatumus.

3. Atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertinti pažangą.

4. Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoti specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių ugdymo klausimais.

Specialiosios pedagogės Ramunė Plentienė, Jolanta Savukynienė 

Nėra paveikslėlių