Get Adobe Flash player

Ugdymas karjerai Jiezno gimnazijoje

Jiezno gimnazijoje teikiamos ugdymo karjerai paslaugos, kuriomis siekiama veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti(s) karjeros kompetencijas, padėti mokiniams pasirinkti savo kelią švietimo bei mokymosi srityse ir aktyviai kurti savo profesinę karjerą. Ugdymo karjerai paslaugos suteikia galimybę mokiniams ugdytis savęs ir karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros realizavimo ir įgyvendinimo kompetencijas.

Ugdymo karjerai paslaugos

- Individualios/grupinės konsultacijos
- Pamokos, užsiėmimai, paskaitos, seminarai
- Išvykos, edukacinės pamokos
- Informacijos teikimas
 

Individualios/grupinės konsultacijos

Psichologė Evelina Tiščenkienė teikia mokiniams, jų tėvams (globėjams) ir mokytojams individualias konsultacijas profesijos, egzaminų, stojimų, studijų programų pasirinkimo klausimais ir kitais su karjera ar ugdymu karjerai susijusiais klausimais.

Naudingos nuorodos:

Bendras priėmimas į aukštojo mokslo institucijas Lietuvoje
www.lamabpo.lt

Informacija apie studijas

www.aikos.smm.lt

www.kurstudijuoti.lt
www.lamabpo.lt
www.studijos.lt/mokymo_programos

Profesijų vadovas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

http://www.mukis.lt

 Profesijų klasifikatorius

 http://www.aikos.smm.lt/profesijos.htm

 Profesinis mokymas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/double.php?content=profesijos/mok

 Leidiniai

http://www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas.html

http://www.manager.lt/content/files/74908825548304d38b0ed6.pdf

Kita informacija: 

2030 m. populiariausia profesija

ISM išankstinis priėmimas į bakalauro studijas

Nuolatinės pamokos internetu


Profesinis veiklinimas – tai veiklos, kuriose bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams (5-12 klasių) padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiame projekte profesinis veiklinimas apima tris formas:

 • mokinių pažintinius vizitus į įmones/įstaigas/organizacijas;
 • profesinio veiklinimo patyriminius vizitus – mokinių asistavimą/stažuotę (ne ilgiau kaip vienos dienos);
 • intensyvų profesinį veiklinimą (praktikos, kitos – ilgesnės nei 1 dienos – mokinio profesinės veiklos).

Pažintinis vizitas – mokinių supažindinimas ir susipažinimas su kasdieniu įmonės/įstaigos/organizacijos darbu, pagrindinėmis veiklomis, vidaus tvarka.
Patyriminis vizitas – mokinio bendradarbiavimas su tam tikros srities specialistu pasirinktoje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje ir dalyvavimas/asistavimas padedant atlikti leistinas pagal amžių ir darbų specifiką profesines veiklas (ne ilgiau kaip 1 dieną).
Intensyvus profesinis veiklinimas – tai ilgesnė negu 1 dienos veikla/praktika, kurios metu mokiniai tam tikrose įmonėse/įstaigose/organizacijose atlieka pagal amžių ir darbų specifiką leistinas profesines veiklas.

Pagrindinis tikslas– vykdyti mokinių profesinį orientavimą bei organizuoti profesinio veiklinimo vizitus.

Pagrindiniai uždaviniai:

 • Mokinių profesinis orientavimas ir informavimas;
 • Mokinių profesinės motyvacijos ugdymas;
 • Mokinių konsultavimas karjeros planavimo klausimais.

Profesinio veiklinimo ir karjeros planavimo kompetencijos:

 • Savęs pažinimo sritis;
 • Karjeros galimybių pažinimo sritis;
 • Karjeros planavimo sritis;
 • Karjeros įgyvendinimo sritis;
 • Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas;
 • Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimas, analizavimas, sisteminimas ir teikimas;
 • Karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamojo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse; numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

UK SVETAINĖS

 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija– http://www.smm.lt 
Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS)– http://www.aikos.smm.lt 
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė - http://www.mukis.lt  
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras– http://www.kpmpc.lt 
Švietimo valdymo informacinė sistema– http://www.svis.smm.lt 
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras- http://www.svietimopagalba.lt 
Mokslas ir studijos Lietuvoje– http://www.mokslas.lt 
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) - http://www.mosta.lt  
Nacionalinis egzaminų centras– http://www.egzaminai.lt 
Viskas apie studijas Lietuvoje- http://www.studijos.lt 
Studijų kokybės vertinimo centras- http://www.skvc.lt 
Elektroninis leidinys abiturientams- http://www.kurstudijuoti.lt  
Švietimo mainų paramos fondo administruojamas projektas (profesinis informavimas ir konsultavimas)– http://www.euroguidance.lt 
Studijų užsienyje informacijos centras- http://eac.osf.lt/eu 
Švietimo mainų paramos fondas- http://www.smpf.lt   
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti–http://www.lamabpo.lt  
VšĮ “Švietimo tinklas”- švietimo naujienos- http://www.tinklas.lt   
Lietuvos darbo birža– http://www.ldb.lt  
Valstybinis studijų fondas- http://www.vsf.lt 
 Personalo paieškos ir atrankos paslaugos Europoje- http://www.cvonline.lt  
Darbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, atnaujinama kiekvieną dieną, karjeros patarimai- http://www.cvbankas.lt   
Europass projektas- vieningi Europoje gebėjimų ir kvalifikacijos pripažinimo dokumentai- http://www.europass.lt  
Sezoninio ir nuolatinio darbo užsienyje skelbimai - www.darbasuzsienyje.org   
Mokymosi galimybių visoje Europoje portalas- http://ec.europa.eu/ploteus 
Ekonominio švietimo sklaidos centras- http://www.essc.lt  
Švietimo kaitos fondas- http://skf.osf.lt  
Šiuolaikinių didaktikų centras- http://www.sdcentras.lt  
Švietimo informacinių technologijų centras- http://www.ipc.lt   
Švietimo portalas- http://portalas.emokykla.lt  
Europos jaunimo portalas- http://www.eurodesk.lt  
Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centras- http://www.sac.smm.lt/  
© 2007 - 2013 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
 


 

 

Nėra paveikslėlių