Jiezno gimnazija atrinkta kandidate į STEAM tinklo narius

    STEAM mokykla – tai tokia bendrojo ugdymo mokykla ar ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kuri įgyvendina platesnę ir gilesnę STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) programą, bendradarbiauja su verslu ar kitais būdais skatina mokinius pasirinkti su šiais  dalykais susijusias profesijas, o joje dirbantys mokytojai ar auklėtojai nuolat tobulina kompetencijas, ugdymo procese naudoja IKT ir kitas technologijas bei aktyvaus ugdymo metodus.

    STEAM – tai skirtingų mokslų žinių pritaikymas, jų integracija ir praktinis panaudojimas, mokymasis per žaismę, išbandant realius dalykus, o ne tik skaitant teoriją vadovėlyje. Tokios iniciatyvos esmė – skatinti domėjimąsi tiksliaisiais, gamtos ir inžineriniais dalykais, gerinti jų rezultatus mokyklose ir taip sulaukti didesnio stojančiųjų į šias specialybes skaičiaus. STEAM tikslas – didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, informacinėmis technologijomis, matematika ir ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas. Kol kas Lietuvoje yra tik 14 pripažintų STEAM mokyklų, todėl žiemos pabaigoje, Ugdymo plėtotės centrui paskelbus kvietimą jungtis prie jų, be ilgų svarstymų susitelkėme ir kruopščiai „susiinventorizavome“ nuveiktus šios srities darbus, net veiksmų planą pasirengėme. Nusprendėme, kad svarbiausias Jiezno gimnazijos STEAM tikslas – bendraujant ir bendradarbiaujant STEAM dalykų mokytojams bei kūrybiškai taikant patyriminio mokymosi būdus, gerinti mokinių ugdymo(si) rezultatus. Tapdama STEAM mokyklų tinklo nare, mokykla įsipareigoja įgyvendinti sukurtą veiksmų planą, dalintis gerąja patirtimi, pagal galimybes išbandyti ugdymo proceso naujoves, dalyvauti diskusijose svarstant naujus su ugdymo procesu susijusius dokumentus, bendradarbiauti tinklo viduje, pagal galimybes kviestis šio tinklo mokyklų atstovus į savo įstaigos renginius, konsultuoti kitas mokyklas, norinčias prisijungti prie šio tinklo, dalyvauti tinklo mokyklų susitikimuose bei kompetencijų tobulinimo renginiuose. Jiezno gimnazijos STEAM komanda sėkmingai siekia pasirengto veiksmų plano įgyvendinimo. Po vienerių metų bus vertinamos sėkmės ir, pritarus STEM tinklo mokyklai ir koordinatoriui, visai realios galimybės būti pripažintiems visaverčiais STEAM tinklo nariais. Būtent to nuoširdžiai siekia ir kiekvienas Gimnazijos STEAM komandos narys atskirai, ir visa komanda.   

    Viena iš pasirengto plano veiklų yra pamokos netradicinėse erdvėse. Todėl gegužės 22 d. Jiezno gimnazijos 7, 8 ir III kl. mokiniai kartu su fizikos mokytoja metodininke V. Mekionyte vyko į Kauną, į Lietuvos energetikos institutą, kur atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijoje vyko fizikos pamoka ,,Vėjo energija“. Dr. Mantas Marčiukaitis pamokos veiklą pradėjo paskaita apie energiją, jos išteklius bei jų panaudojimą praktikoje. Mokiniai klausė ne tik pasakojimo, bet stebėjo ir video medžiagą apie vėjo jėgaines ir jų statybą. Lektorius parodė saulės baterijas ir kolektorius, mokiniai juos galėjo paliesti, įvertinti temperatūrą. Po to prasidėjo pati įdomiausia praktinė dalis: reikėjo sukonstruoti vėjo jėgainės modelį ir jį išbandyti, siekiant kuo didesnio sukimosi greičio. Komandinis darbas sekėsi puikiai, teko pagalvoti, ko reikia, kad vėjo jėgainės sparnai įgytų didelį greitį. Mokiniai įsitikino, kad tai priklauso ne tik nuo vėjo greičio bei krypties, bet ir nuo sparnų formos ir jų pasisukimo kampo. Pamoka pavyko, o tai patvirtina ir mokinių mintys po išvykos: ,,Patiko konstruoti vėjo jėgainės modelį ir jį išbandyti“, ,,Sužinojau apie saulės, vėjo, vandens gaunamą energiją ir kaip atrodys ateityje gyvenamieji namai: jie bus labai modernūs, juose tikrai bus įrengtas geoterminis šildymas“, „Pamačiau, iš ko sudaryta saulės baterija, kaip veikia, ir svarbiausia, kad galėjau ją paliesti“, ,,Vėjo jėgainės aukštis – 100 metrų (trys devynių aukštų namai)“, „Sužinojau apie vėjo jėgainės gabenimą, statybą žemėje ir jūroje“, „Supratau, iš kur atsiranda energija ir kaip veikia vėjo jėgainė“, „Sužinojau, kurios energijos rūšys ekologiškiausios“, ,,Daug išmokau apie vėjo jėgą, jos paskirtį ir panaudojimą žmogaus naudai“, ,,Patiko, nes patys galėjome statyti vėjo jėgainę“.

    Mokinių refleksija po pamokos patvirtina, kad praktinis ugdymas yra mokymasis veikloje, kai mokomasi iš asmeninės patirties ir savo atradimų. Kuo daugiau patirties, tuo geresni įgūdžiai. Mokinių patirtis ugdymo procese yra mokymosi šaltinis, kuris didina mokinių domėjimąsi gamtos mokslais, ugdo kūrybiškumą. Tai ir yra STEAM iniciatyvos esmė.

Metodinės tarybos pirmininkė Vilma Mekionytė