Gamtamokslinio ugdymo projektas ,,Mūsų atradimai"

   Sudaryti galimybę visiems mokiniams įgyti gamtamokslinės kompetencijos pagrindus. Siekiama, kad mokiniai perimtų esmines gamtos mokslų sąvokas ir sampratas, įgytų gebėjimų, kurie padėtų pažinti pasaulį, ir išsiugdytų vertybines nuostatas. Mokiniai rengiami ir brandinami tolesniam gyvenimui kaip visaverčiai piliečiai, gebantys sveikai gyventi ir spręsti darnaus vystymosi problemas.

TIKSLAS. Skirti daugiau dėmesio tyrinėjimais grįstam mokymui(si) ir  padėti mokiniams ugdytis sveikos gyvensenos įgūdžius, mokytis spręsti darnaus vystymosi problemas.

UŽDAVINIAI:

 1. Organizuoti ,,Tyrėjų dienas“, kuriose mokiniai atliks praktines tiriamąsias veiklas, keliant hipotezes,  analizuojant duomenis, formuluojant išvadas.
 2. Bendraujant ir bendradarbiaujant sukurti ,,Jaunojo mokslininko užrašinę“
 3. Bendraujant ir bendradarbiaujant su vyresnių klasių mokiniais, tėvais, socialiniais partneriais plėtoti socialinį emocinį ugdymą.
 4. Įrengti ir turtinti gamtamokslinio ugdymo kabinetą.

 

PROJEKTO KOMANDA:

 1. Danutė Acuvienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 2. Ramutė Bubnienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 3. Roma Kandrotienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 4. Živilė Valatkienė – pradinio ugdymo vyr. mokytoja .
 5. Vilma Mekionytė – fizikos mokytoja metodininkė

 

LAIKOTARPIS:   2019-01 – 2021-06

SIEKDAMI GAMTAMOKSLINIO UGDYMO TIKSLO MOKINIAI:

 • atpažįsta ir klasifikuoja svarbiausius gyvosios ir negyvosios gamtos objektus ir reiškinius, pastebi dėsningumus, supranta ir taiko pagrindines gamtos mokslų sąvokas, dėsnius ir teorijas, tikslingai vartoja dydžių simbolius, sprendžia nesudėtingas praktines gamtos mokslų problemas, taiko įgytas gamtos mokslų žinias ir gebėjimus spręsdami kasdienio gyvenimo, sveikos gyvensenos ir darnaus vystymosi problemas;
 • kelia klausimus ir hipotezes, planuoja stebėjimus ir bandymus ir, saugiai naudodamiesi laboratorine įranga ir medžiagomis, juos atlieka, apibendrina gautus duomenis, vertina jų tikslumą ir patikimumą, formuluoja pagrįstas išvadas;
 • domisi organizmų įvairove, atpažįsta pagrindines organizmų grupes, supranta jų prisitaikymo prie aplinkos reikšmę gyvybės išlikimui, pagrindinius gyvybinius procesus, sveikos gyvensenos principus;
 • tyrinėdami įvairias medžiagas, jas atpažįsta, apibūdina jų naudojimą ir paplitimą gamtoje, klasifikuoja jų savybes, pastebi medžiagų kitimų dėsningumus;
 • tyrinėdami ir analizuodami fizikinius gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius išsiugdo mokslinę pasaulėvoką ir atsakingą požiūrį į aplinką, gamtą, gyvybę;
 • domėdamiesi gamtos mokslų ir technologijų raida Lietuvoje ir pasaulyje, mūsų šalies prioritetinėmis gamtos mokslų, technikos ir technologijų plėtotės kryptimis, susipažįsta su profesijomis, kurioms reikia gamtos mokslų žinių ir gebėjimų.

 

VEIKLOS PLANAS

 

Eil. Nr.Veiklos turinysAtsakingasDataRefleksija
1.Tyrėjų diena

D. Acuvienė,

R. Kandrotienė,

R. Bubnienė,

Ž. Valatkienė

V. Mekionytė

2019 gegužė,Įvykdyta 2019

2020 gegužė,

2021 gegužė.

 
2.Vyresniųjų klasių mokiniai demonstruoja tyrimus pradinėms klasėms

V.Jančiauskienė

V. Mekionytė

Du kartus per metus lapkritis, kovas.Įykdyta 2019
 
3.

Pamokos gamtoje, žygiai, kultūrinės dienos

 

D. Acuvienė,

R. Kandrotienė,

R. Bubnienė,

Ž. Valatkienė

Keturis kartus per metusŽygis į Kašonis, į Vilūnėlių 2018-2019 m.m.
4.Mano rekordas (Pelės (2018-2019 m.m., Sėdėjimas ant menamos kėdės (2019-2020 m.m., sulos gėrimo ir pasidalijimo su kitais 2020-2021 m.m.)

D. Acuvienė,

R. Kandrotienė,

R. Bubnienė,

Ž. Valatkienė

Vieną kartą per metus

 

 
5.Naujai išbandytų IT programų pristatymas

D. Acuvienė,

R. Kandrotienė,

R. Bubnienė,

Ž. Valatkienė

V. Mekionytė

Vieną kartą per metus 
6.Praktinė tiriamoji-projektinė veikla (,,Pavasario pranašai miške“, ,,Pieno kelias“ 2019-2020 m.m. ,,Vandens diena“ 2020-2021 m.m.)

D. Acuvienė,

R. Kandrotienė

R. Bubnienė,

Ž. Valatkienė

Kovas-birželis 
7.Jaunojo mokslininko  užrašinė

D. Acuvienė,

R. Kandrotienė,

R. Bubnienė,

Ž. Valatkienė

V. Mekionytė

Visus metus 
8.Dalyvavimas rajoninėje ,,Tyrėjų dienoje“

D. Acuvienė,

 

Sausis-vasaris

Įvykdyta 2019

Įvykdyta 2020

9.Įsitraukimas į  STEAM mokyklų tinkląD. AcuvienėVisus metus