Metodinė konferencija “Augu ir auginu”

   Seniai pastebėta, kad keitimasis gerąja patirtimi – patikimas kelias į profesionalumą, o dalijimasis patirtimi brandina ir augina žmogų. Didžiausi teigiami pokyčiai mokykloje vyksta tada, kai kartu mokosi visa mokyklos bendruomenė, o besimokydama – planuoja, kaip tobulinti mokinių mokymąsi. Taigi balandžio 3 d. Prienų r. Jiezno gimnazijoje vykusi metodinė konferencija „Augu ir auginu“, inicijuota metodinės tarybos, buvo skirta pasidalinti tuo, kas sukaupta, išbandyta praktiniame darbe, siekiant asmeninės mokinio pažangos; atrasti gerąsias patirtis bei jas taikyti savo pamokose.

   Konferenciją atidarė gimnazijos direktorė Neringa Zujienė, o menine kompozicija „Aš – Lietuvos pilietis“ pradžiugino 6 klasės mokiniai (mokytojos A. Lisauskienė, I. Skulščienė, A. Stankevičienė). Sveikinimo žodį tarė ir mokyklos kuratorė, Prienų r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė Virginija Zujienė. Pirmoje konferencijos dalyje savo patirtimi, matuojant individualią mokinio pažangą, dalijosi viešnios iš Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Dalia Paleckienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Danutė Venclovaitienė. Antroje konferencijos dalyje savo patirtį perteikė Jiezno gimnazijos mokytojai. Geranorišką šeimos ir pedagogo sąveiką, kaip vieną iš pagrindinių sąlygų, nulemiančių vaiko ugdymo sėkmę, pristatė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vilija Kasteckaja. Biologijos, chemijos mokytoja metodininkė Joalita Jurkevičienė savo pranešime „Klasė – inkliuzinė erdvė“ aptarė mokymosi erdvės panaudojimo galimybes. Fizikos mokytoja metodininkė Vilma Mekionytė pristatė didaktines-vaizdines priemones mokinio asmeninei ūgčiai matuoti, o kūno kultūros mokytojas metodininkas Saulius Šimanskas – mokinio asmeninės pažangos stebėseną ir fiksavimą kūno kultūros pamokose. Vertinimo aplanką, kaip mokinio daromos pažangos stebėjimo įrankį, apžvelgė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Birutė Dičkuvienė. Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Danutė Acuvienė pristatė tyrimo metodo privalumus, mokytoja metodininkė Ramutė Bubnienė dalijosi įtraukiaisiais metodais pasaulio pažinimo pamokose, mokytoja metodininkė Roma Kandrotienė pristatė mokinio ūgties matavimą pamokoje, o vyresnioji mokytoja Živilė Valatkienė – mokymo metodų vizualizavimą 1-oje klasėje. Patirtį, matuojant mokinio asmeninę pažangą rusų kalbos pamokose, perteikė vyresnioji mokytoja Genovaitė Strazdaitė.

   Konferencijoje perteikta pedagogų patirtis ir įžvalgos parodė, jog mokinį augina daugelis faktorių, o pažangos stebėjimo įrankiai padeda mokiniams sėkmingai nueiti mokymosi kelią nuo mokymosi tikslo iki rezultato.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Savukynienė