Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis  Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu(Žin.2000Nr.10-236;2005 Nr.139-5008) ir Vyriausybės nutarimu Nr.480 ( Žin.2003 Nr.38-1739; 2009 Nr.154-6976) patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašymu.

   Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių.

   Jiezno gimnazijos darbuotojų ,dirbančių pagal darbo sutartis,praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Pareigų pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais
2016m 2017m III ketv. 2016m 2017m III ketv.
Direktorius 1 1 neskelbiama neskelbiama
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 1 1075 1075
Mokytojai 38,75 34,26 492 502
Spec. Pedagogas 1 1 neskelbiama neskelbiama
Socialinis pedagogas 1 1 719 719
Logopedas 1 1 neskelbiama neskelbiama
Psichologas 1 1 neskelbiama neskelbiama
Bibliotekininkas 1 1 neskelbiama neskelbiama
Mokytojos padėjėja 1 0,5 399 neskelbiama
Priešmokyklinės grupės mokytoja 0,61 1 356 neskelbiama
Prailgintos grupės auklėtoja 1,25 1,35 564 574
Auklėtoja 3,2 3,2 644 658
Auklėtojos padėjėja 2 3 380 395
Meninio ugdymo pedagogas 0,25 0,25 144 147
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 1 neskelbiama neskelbiama
Raštvedė 1,5 1,25 430 neskelbiama
IT sistemų specialistas 0,5 1 213 neskelbiama
Buhalterė 1,5 1,75 697 747
Vairuotojas 2 2 459 459
Valytoja 5,5 5,5 380 380
Darbininkas 2,5 2,5 380 380
Budėtoja 1,25 1,25 475 475