PRIĖMIMO Į PRIENŲ RAJONO JIEZNO GIMNAZIJOS BENDROJO UGDYMO KLASES IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Priėmimo į Prienų rajono Jiezno gimnazijos bendrojo ugdymo klases ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimo į Prienų rajono Jiezno gimnazijos bendrojo ugdymo I – XII klases ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką, gimnazijoje vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo į gimnaziją per mokslo metus tvarką.
 2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853, 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 79-3869), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 103-3809; 2007, Nr.136-5545; 2011, Nr.33-1566; 2011, Nr. 96-4533), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu                   Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1526), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 109-3991), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1180 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 84-3118) ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013-04-28 sprendimu Nr.T3-50 patvirtintu ,,Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“.
 3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Apraše nurodytuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
 4. Kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. Prienų rajono savivaldybės taryba bendrojo ugdymo mokykloms nustato priėmimo laiką, klasių skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams. Iki rugsėjo 1 d. klasių (grupių) skaičių patikslina.

II. PRIĖMIMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

 1. Priešmokyklinis ugdymas gimnazijoje pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai. Švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir atvejais vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti privalomas.
 2. Į priešmokyklinio ugdymo grupę gimnazijoje pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys Jiezno gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

III. PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ IR JOS VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

 1. Priėmimo į Prienų rajono Jiezno gimnaziją kriterijai:
  1. pagal pradinio ugdymo programą vaikas gimnazijoje pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikytą ugdymo programą;
  2. tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, pradinis ugdymas gali būti pradedamas teikti vienais metais anksčiau, negu nurodyta šio Aprašo 9.1 dalyje;
  3. jeigu į gimnaziją priimti visi jai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ir pirmumu teisę turintys asmenys ir yra likę laisvų vietų, gali būti priimti mokiniai, negyvenantys gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Kriterijais dėl priėmimo iš gimnazijai nepriskirtos teritorijos galėtų būti:
   • broliai ir seserys mokosi gimnazijoje;
   • tėvai dirba gimnazijoje;
   • prašymo padavimo data;
   • įvairios kitos aplinkybės.
 2. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į gimnaziją priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka.
 3. Jei per mokslo metus į gimnaziją atvyksta mokinys, gyvenantis jai priskirtoje teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 punktu arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą.

IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

 1. Asmenų iš priskirtos aptarnavimo teritorijos priėmimas į gimnaziją ir jos skyrius vykdomas nuo einamųjų metų balandžio 1 d. ir iki rugpjūčio 31 d. Nuo rugpjūčio 20 d. iki rugpjūčio 31 d. vykdomas vaikų iš gimnazijai nepriskirtos aptarnavimo teritorijos priėmimas į laisvas vietas.
 2. Per mokslo metus mokiniai į gimnazijos I – XII klases ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami centralizuotai, Švietimo skyriaus vedėjui pateikus prašymą ir mokyklos, kurioje mokėsi, išduotą pažymą apie ugdymosi rezultatus.
 3. Asmuo, pageidaujantis mokytis, gimnazijos direktoriui pateikia prašymą ir dokumento, liudijančio asmens tapatybę, kopiją. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–18 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (globėjų) raštišką sutikimą.
 4. Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis, bei vidurinio ugdymo programą prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
 5.    Asmuo, baigęs užsienio šalies pradinio ugdymo programą, jos dalį arba pagrindinio ugdymo programos tam tikrą  dalį,  priimamas mokytis bendra tvarka.
 6. Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą, įgiję atitinkamą išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje, gimnazijos direktoriui pateikia tik prašymą.
 7. Mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, įgiję pagrindinį išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą toje pačioje mokykloje, gimnazijos direktoriui pateikia prašymą ir pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą.
 8. Mokiniui išvykus iš gimnazijos, jo asmens byla lieka gimnazijoje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiama mokinio asmens bylos kopija, sveikatos raidos istorija; informaciją apie mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazija perduoda kitai mokyklai tik gavusi raštišką mokinio tėvų (globėjų) sutikimą.
 9. Prašymai dėl priėmimo mokytis registruojami prašymų registravimo knygoje.
 10. Asmens priėmimas mokytis įforminamas ugdymo įstaigos direktoriaus įsakymu ir mokymosi sutartimi.
 11. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai gimnazijos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.
 12. Abu sutarties egzempliorius pasirašo progimnazijos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius lieka gimnazijoje, kitas – įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties originalo pirmas egzempliorius segama į asmens bylą.
 13. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.
 14. Sudarius mokymo sutartį, asmens duomenys įtraukiami į Mokinių registrą, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka jam išduodamas mokinio pažymėjimas, formuojama jo asmens byla.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Priėmimo į Prienų rajono Jiezno gimnazijos bendrojo ugdymo I – XII klases ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje www.jieznogimnazija.lt.