EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „VEŽA“

Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0009 „VEŽA“

   2020 m. rugsėjo mėn. Šilutės rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „VEŽA“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – projektui skirtos finansavimo lėšos),

   Projekto tikslas. Inovatyviais potyriais grįsto projektinės veiklos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas, siekiant 4 klasių mokinių skaitymo pasiekimų pažangos. Projekto veiklos ir siektini rezultatai:1. Projektinių veiklų taikymas ugdymo procese (skaitymas kitaip, tiriamieji ir kūrybiniai darbai, integruotos pamokos, patyriminės veiklos, mobiliosios skaitymo erdvės, netradicinės aplinkos) pagerins  4 klasių mokinių pasiekimus ne tik lietuvių kalbos, bet ir kitose pamokose/veiklose. 2. Projekte dalyvaujančių pedagogų dalykinių ir asmeninių kompetencijų tobulinimas (seminarai, mokymai, profesinis dialogas, kolegiali patirtis, konsultacijos, metodinės dienos) skatins lyderystę ir suteiks žinių bei gebėjimų kompetetingai mokytis ir veikti, siekiant išsikelto tikslo.3. IKT taikymas (virtualios pamokos, dalykų integracija, mokomosios programos, interaktyvios klasės ir ekranai) pamokose sudarys sąlygas diferencijuotam, patrauklesniam, inovatyvesniam ir veiksmingesniam skaitymo ir kitų dalykų mokymuisi. 4. Tarpmokyklinis bendradarbiavimas, įtraukiant socialinius partnerius, skatins ugdymo proceso tobulinimo, gerosios patirties gilesnį profesinį dialogą mokinių pasiekimų gerinimui. 5.  Įtraukaus ugdymo veiklos, pamokų idėjos kitaip, įvairesni skaitymo mokymo metodai, atskleidžiantys kiekvieno vaiko skaitymo mokymosi gebėjimus, formuos naują mokinių požiūrį į savarankišką skaitymą bei sąlygos teigiamus pokyčius mokyklose.

  Projektas įgyvendinamas bus Šilutės Žibų pradinėje mokykloje, Šilutės r. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje, Šilutės r. Kintų pagrindinėje mokykloje ir Prienų r. Jiezno gimnazijoje.

   Projekto biudžetas – 68 737,84 Eur.

   Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

   Projekto įgyvendinimo pradžia 2020 m. rugsėjo 18 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos 2022 m. rugsėjo 18 d.

 

   Detalesnę informaciją apie įgyvendinamą projektą gyventojai gali gauti Šilutės rajono savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros skyriuje, adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė. Kontaktinis asmuo Karolina Bernotienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė, el. paštas: karolina.bernotiene@silute.lt, tel.: (8 441) 79 267