Gina Liukaitienė

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ
Mob. Nr.
+370 675 49508
El. paštas: gina.liukaitiene@jieznogimnazija.lt

Pirmadienis8:00 – 11:00 / 13:00 – 14:00
Antradienis8:55 – 12:55
Trečiadienis8:00 – 12:00 / 13:00 – 13:36
Ketvirtadienis8:00 – 15:00
Penktadienis 
  

Specialiojo pedagogo funkcijos:

  • teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems negalių, sutrikimų, ugdymo(si) sunkumų, kai ją skiria Mokyklos vaiko gerovės komisija ir pedagoginė psichologinė tarnyba, įvertinusi raidos sutrikimą ir specialiuosius ugdymo(si) poreikius;
  • vesti individualias (1 mokinys), pogrupines (2 – 4 mokiniai) ir grupines (5 – 8 mokiniai) specialiąsias pratybas, kurių metu specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams padedama įsisavinti ugdymo turinį ir lavinamos jų sutrikusios funkcijos, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymo(si) galimybes, mokymosi ypatumus;
  • atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertinti pažangą;
  • teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoti specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių ugdymo klausimais.