• 8 (319) 57118
  • mokykla@jieznas.prienai.lm.lt
  • Vytauto 42, Jieznas. Prienų r. LT-59427
Menu

Ramunė Plentienė

SPECIALUSIS PEDAGOGAS
Mob. Nr. 8 618 18014

Specialiojo pedagogo funkcijos:
  • teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems negalių, sutrikimų, ugdymo(si) sunkumų, kai ją skiria Mokyklos vaiko gerovės komisija ir pedagoginė psichologinė tarnyba, įvertinusi raidos sutrikimą ir specialiuosius ugdymo(si) poreikius;
  • vesti individualias (1 mokinys), pogrupines (2 – 4 mokiniai) ir grupines (5 – 8 mokiniai) specialiąsias pratybas, kurių metu specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams padedama įsisavinti ugdymo turinį ir lavinamos jų sutrikusios funkcijos, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymo(si) galimybes, mokymosi ypatumus;
  • atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertinti pažangą;
  • teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoti specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių ugdymo klausimais.