Asmens duomenų apsauga

     Asmens duomenų saugumo pažeidimo tvarkos aprašas

     Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo aprašas ir priedai:

     Konfidencialios informacijos naudojimas ir saugojimas:

     Asmens duomenų tvarkymo taisyklės:

     Bendrosios mokinių ir ugdytinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

PRIVATUMO POLITIKA

   Prienų r. Jiezno gimnazijos privatumo politikoje rasite informaciją apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus ir tvarką.

   Asmuo, pateikdamas savo duomenis ir informaciją apie save Prienų r. Jiezno gimnazijai patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

   Prienų r. Jiezno gimnazijoje yra asmens duomenų valdytojas ir asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ) ir kitais taikomais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

 KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIŲ TIKSLŲ SIEKIAME JUOS TVARKYDAMI?

   Prienų r. Jiezno gimnazija renka, tvarko ir saugo tik tuos asmens duomenis, kurie nustatyti Prienų r. Jiezno gimnazijos Bendrosiose asmens duomenų apsaugos taisyklėse, Prienų r. Jiezno gimnazijos Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų apsaugos taisyklėse bei Prienų r. Jiezno gimnazijos Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse (jei yra). Asmens duomenys tvarkomi tik minėtose taisyklėse nustatytais tikslais.

KOKIAIS PRINCIPAIS VADOVAUJAMĖS TVARKYDAMI ASMENS DUOMENIS?

               Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:

 • asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
 • asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
 • asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
 • asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
 • renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
 • asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
 • asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamente, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

 DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

               Duomenų subjektas turi teisę:

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti ( teisė būti ,,pamirštam“) asmens duomenis;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų ,,perkeliamumą“).

   Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

              Duomenų subjekto teisės nėra absoliučios 

    Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai asmens duomenų valdytojas duomenų subjekto teisių gali neįgyvendinti: 

 • kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
     • kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
              • kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
              • kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
              • kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

             Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo procedūra

 • Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Prienų r. Jiezno gimnaziją raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu adresu mokykla@jieznas.prienai.lm.lt. įteikiant prašymą asmeniškai arba paštu adresu Vytauto g. 42, LT-59427, Jieznas.
 • Prašymą pateikus asmeniškai – pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei prašymas siunčiamas paštu – pridėkite asmens tapatybės dokumento kopiją.
 • Prašymas įgyvendinti savo teises turi būti įskaitomas, Jūsų pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujate gauti atsakymą.
 • Savo teises galite įgyvendinti ir per savo atstovą. Tokiu atveju, Jūsų atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gimimo datą, ir duomenis, reikalingus duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
 • Gavusi Jūsų prašymą, Prienų r. Jiezno gimnazija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą, būsite informuoti apie tai, nurodant vėlavimo priežastis, per kiek laiko informacija bus pateikta, ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Prienų r. Jiezno gimnazija gali atsisakyti tenkinti prašymą motyvuotu atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytos aplinkybės.
 • Jeigu manote, kad yra pažeistos Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės arba norite gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, galite kreiptis į Prienų r. Jiezno gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūną: Daiva Paurienė, tel. +370 319 61185, el. p. daiva.pauriene@prienai.lt

   Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti konfidencialios informacijos, susijusios su jo užduočių vykdymu, slaptumą.

   Jeigu Jūs nesutinkate su Prienų r. Jiezno gimnazija ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją  L. Sapiegos g. 17, Vilnius 10312, tel. +370 5 271 28 04, +370 5 279 1445 faks. +370 5 261 9494, el. p. ada@ada.lt

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

   Prienų r. Jiezno gimnazija neparduoda jokių Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent yra gautas Jūsų sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis perduoti įpareigoja teisės aktai.

   Prienų r. Jiezno gimnazija turi teisę pasitelkti partnerius, kurie padeda administruoti interneto svetainę, ar duomenų tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitinka Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus ir užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsaugą.

KITŲ SVETAINIŲ NUORODOS

   Interneto svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, gali būti pateikta iš kitų svetainių įkelto turinio (pavyzdžiui, nuotraukų, teksto ir pan.). Trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Prienų r. Jiezno interneto svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos. Prienų r. Jiezno neprisiima atsakomybės pagal tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politikas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   Prienų r. Jiezno gimnazija turi teisę atlikti Privatumo politikos papildymus ar pakeitimus, patalpindama juos interneto svetainėje.

   Ši Privatumo politika ir jos vėlesni pakeitimai taikomi nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.